အေရာင္း၀န္ထမ္း (အလုပ္သင္)-(4) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 15-Jul-2019
  • Close date: 31-Jul-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Sales/Marketing
Company Detail
Company Industry:
No of Employee:
Job Requirements

- အေျခခံလစာ- 210000/+++

မိမိအေတြ႕အႀကံဳ၊ လုပ္သက္၊ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍မိမိရရွိေသာေမွ်ာ္မွန္းလစာကိုသီးျခားေဖာ္ျပၿပီးလည္းလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေရတိုလုပ္မည့္သူမ်ားေက်ာင္းဆက္တက္မည့္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္မည့္သူမ်ားလံုး၀ေလွ်ာက္ထားရန္မလုိပါ။

OT ေၾကး+ ရက္ပိုေၾကး+တစ္ႏွစ္ (၁)ႀကိမ္၊ Bonus သီးျခားရမည္။ Uniform ေပးမည္။ ေတာင္ဒဂံုအတြင္း Ferry ရွိသည္။ တစ္လခြင့္ (၄)ရက္ေပးသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ (၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၆း၀၀) အထိ

လုပ္ငန္းခြင္အနီးေနထိုင္သူႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိသူဘဲြ႕ရရွိသူမ်ားဦးစားေပးခန္႔ထားမည္။ Mild Steel လုပ္ငန္းကိုစိတ္၀င္စားၿပီးေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္သည္။  နယ္ခရီးခြက္ရန္မလုိပါ။ Marketing လိုက္ဆင္းရန္မလိုပါ။

 

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ေဖာင္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္) ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမူရင္း၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္း၊ တစ္လအတြင္း႐ိုက္ထားေသာဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တုိင္အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!