အေရာင္းစာေရး-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 27-Jul-2020
  • Close date: 04-Aug-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

အလုပ္ေနရာ - (စိန္ဂြၽန္း City Mall)
- ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကံဳအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
- Computer Word, Excel/ Email ကြၽမ္းက်င္စြာသံုးႏုိင္ၿပီး အဂၤလိပ္လုိ အသင့္အတင့္ ေရးဖတ္ႏုိင္ရမည္။
- အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး Customer ႏွင့္ ေျပျပစ္စြာေျပာဆုိႏုိင္ရမည္။
- 9 to 9 ဆင္းႏုိင္သူကုိ လစာညႇိႏိႈင္းေပးမည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္  ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း (9:00AM ~ 6:00PM) တြင္ ေဖာ္ျပပါဖုန္းနံပါတ္သုိ႔   Viber မွ တစ္ဆင့္ CV  ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ တုိက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!