အေရာင္းစာေရး-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-Nov-2019
  • Close date: 26-Nov-2019
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Sales/Marketing
Company Detail
Company Industry:
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
- အေရာင္းလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆုံး(၁) ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားမည္။
- ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ အမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

အထက္ပါရာထူးမ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား သည္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံ စာ၊ Labour မိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္ စုဇယားမိတၱဴ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ သက္ ဆိုင္ရာသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံ(၂)ပုံ ႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!