စာရင္းကိုင္-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-Nov-2019
  • Close date: 26-Nov-2019
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Accounting/Finance/Cashier
Company Detail
Company Industry:
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္ ၂၅ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း
- ဴဃဃႈ ဴနလနူ ႈႈႈ ေအာင္ျမင္ထားသူ (သို႔) စာရင္း ကိုင္ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
- စာရင္းကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကံဳအနည္းဆုံး(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး လုပ္ငန္း ႏွင့္ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

အထက္ပါရာထူးမ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား သည္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံ စာ၊ Labour မိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္ စုဇယားမိတၱဴ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ သက္ ဆိုင္ရာသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံ(၂)ပုံ ႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!