မွန္လုပ္သား၀န္ထမ္း-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 09-Oct-2018
  • Close date: 13-Oct-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Garment/Industry/Factory
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္ (၁၈-၂၈) အတြင္း
- ပညာအရည္အခ်င္းအလယ္တန္းအဆင့္
- လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမခိုမကပ္ၾကိဳးစားသင္ယူ ခ်င္စိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

-စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း Email မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!