ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 11-Feb-2019
  • Close date: 17-Feb-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Logistics/Distribution
Company Detail
Company Industry: Retail
No of Employee:
Job Requirements

- ဘြဲ႕ရႀကီးၾကပ္မႈတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ၊ Complain ေျဖရွင္းႏိုင္သူ၊Team အားဦးေဆာင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္သူ၊ စာရင္းပိုင္းနားလည္ သူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ စက္သုံးဆီအေရာင္း ဆိုင္လုပ္ငန္းအား စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ၿပီး၊ အလွည့္ က်ဂ်ဴတီအဆုိင္းျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး တက္ ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ဃက်အသာနမ မ်ားအား ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ တတ္သူျဖစ္ရမည္။

Apply Now! Save Job!