ဂိုေဒါင္အကူ-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 02-Apr-2019
  • Close date: 30-Apr-2019
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee:
Job Requirements

• အေျခခံပညာအလယ္တန္း(သို႕)အထက္တန္း အဆင့္
• အသက္ ၂၂ မွ ၃၀ အတြင္း
• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီးဖ်တ္လတ္တက္ <ကစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ
• စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ
• ရြာမေက်ာင္းလမ္းႏွင့္အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အက်ဥ္း၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု (၁) ပံုႏွင့္အတူ လူကိုယ္တုိင္ လည္းေကာင္း၊ အထက္ပါဖုန္းနံပါတ္Viberသို႔ Photo Message ေပးပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ emailလိပ္စာသို႔Email ေပးပို႔၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!