ယာဥ္ေမာင္း-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 14-Mar-2019
  • Close date: 31-Mar-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
  • အေျခခံပညာအထက္တန္း/အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။
  • အသက္(၂၀စ္ မွ ၃၀ႏွစ္)အတြင္းျဖစ္ရမည္။
  • လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိၿပီး လိုင္စင္အနက္။
  • ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။
  • မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Company Summary
How to apply

အမွတ္(၄၂) ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၀၁-၅၀၃၈၀၅ ၊ ၀၁-၅၂၃၄၉၆ Email :hrd.tyw@gmail.com

 

Apply Now! Save Job!