ယာဥ္ေမာင္း-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 08-Oct-2019
  • Close date: 25-Oct-2019
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
  • အေျခခံပညာအထက္တန္း/အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။
  • အသက္(၂၅ႏွစ္ မွ ၃၅ႏွစ္)အတြင္းျဖစ္ရမည္။
  • လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိၿပီး လိုင္စင္အနက္ ။ ကားအေသးေမာင္းႏွင္ရမည္။
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။
  • မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Company Summary
Apply Now! Save Job!