ယာဥ္ေမာင္း (ေမာ္လျမိဳင္ဆိုင္ခြဲ)-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Mon State
  • Posted date: 14-Mar-2019
  • Close date: 31-Mar-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
  • အေျခခံပညာအထက္တန္း/အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။
  • အသက္(၂၀ႏွစ္ မွ ၃၀ႏွစ္)အတြင္းျဖစ္ရမည္။
  • လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိၿပီး လိုင္စင္အနက္။
  • ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) နွစ္ရွိရမည္။
  • ေမာ္လျမိဳင္ဆိုင္ခြဲတြင္ ေန/စား ျငိမ္းျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Company Summary
Apply Now! Save Job!