ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈထိန္းသိမ္းေရးမွဴး-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 10-Jul-2018
  • Close date: 14-Jul-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Maintenance
Company Detail
Company Industry: Media/ Printing Service
No of Employee:
Job Requirements
  • အသက္ (၃၀)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
  • ပညာအရည္အခ်င္းအနိမ့္ဆံုး အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
  • သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
  • ကားမ်ား၏ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူ/ကားမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစဥ္တစ္စိုက္စစ္ေဆးေနရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္တင္ျပႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
  • အေသာက္အစားကင္းရွငး္သူ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူအလုပ္အတြက္အခ်ိန္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Company Summary
Apply Now! Save Job!