ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းကၽြန္းက်င္-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 06-Nov-2018
  • Close date: 10-Nov-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Media/ Printing Service
No of Employee:
Job Requirements
  • အသက္ ၂၀ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
  • ဆိုင္းဘုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
  • LED စာလုံးမ်ားျပဳလုပ္တပ္ဆင္ႏုိင္ရမည္။
  • ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
  • (လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။
Company Summary
Apply Now! Save Job!