ပံုႏွိပ္စက္ကိုင္(ကြၽမ္းက်င္)-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 06-Nov-2018
  • Close date: 10-Nov-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Media/ Printing Services
Company Detail
Company Industry: Media/ Printing Service
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္(၂၃)ႏွစ္မွ(၄၅)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
- ပံုႏွိပ္စက္ကိုင္အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး(၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူ၊ ပံုႏွိပ္စက္ကြၽမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ သူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
Apply Now! Save Job!