ဂရင္းကဒ္ရွိအလယ္တန္းျပ/အထက္တန္း ျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါ သည္။-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 26-Feb-2020
  • Close date: 10-Mar-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Education/Teaching/Childcare
Company Detail
Company Industry: Education
No of Employee:
Job Requirements
Company Summary
How to apply

အထက္ပါရာထူးေနရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလို ပါက ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!