အမွတ္(၇၄)၊ အထက္သိမ္ႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာမွတ္တိုင္။ဗားကရာလမ္းဆုံအနီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း-၀၉ ၇၇၇၇၀၀၈၉၆၊ ၀၉ ၇၈၂၃၃၃၃၀၈   

 1. Diploma in Business & Administration 
 2. Diploma in Human Resource Management
 3. Industry Diploma in F&B Service
 4. Certified Customer Service (UK)   

အမွတ္(၂၄)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ‘ဂုံၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၁ ၂၄၆၆၃၆၊ ၂၅၃၁၇၇   

 1. N5   
 2. N4       
 3. JLPT Exam Practice  

အမွတ္(၃၆၂)၊ ေအာင္ေျမသာယာဘုရားလမ္း၊ ၆ရပ္ကြက္၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၈၆၇၆၂၅၇၉   

 1.  ထက္လယ္မူျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္စာသီးသန္႔
 2. International ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသီးသန္႔သင္တန္း        
 3. Stories, Newspapers, Magazines Reading        
 4. Conversations, News, SongsListening        
 5. IELTS Preparation Course   

၁၆၆၊ ၄လမ္း၊ ၂လႊာ၊ စံျပရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြၽန္း။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၂၁၀၁၉   

 1. အဂၤလိပ္ (Speaking) (L1, L2, L3, L4)      
 2. Interview (အလုပ္)
 3. Tourist Guide Course        
 4. Interview (English)      
 5. Japan (N1, N2, N3, N4,) Korea (E.P.S), China, Malay, Thai        
 6. Korea (E.P.S) စာေမးပြဲ

၇၆၊ ၆လႊာ၊ သီတာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၂၁၀၁၉   

 1. အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း (Level ျမင့္ 4 skill) 
 2.  အေျခခံအဂၤလိပ္စကားေျပာ Basic 4 Skill
 3. Tourist Guide Course (4 skill)  
 4. Interview (အျမန္)
 5. Japan (N1, N2, N3, N4,) အဆင့္ျမင့္ (4 skill)   
 6. ကိုရီးယားအလုပ္၊ တရုတ္၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ စာေမးပြဲ (E.P.S)

၈၆၊ ခြန္နီလမ္း၊ ၂၉ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ သု၀ဏၰ။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၂၁၀၁၉   

 1.  ႏိုင္ငံတကာသုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (4 Skill) ႏိုင္ငံျခားသြား    
 2. ႐ုံးသုံး၊ ကုမၸဏီသုံး၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံး (အဂၤလိပ္စကားေျပာ) (4 Skill)
 3. Tourist Guide Course (4 skill)
 4. Interview အဂၤလိပ္ (အျမန္)     
 5. Japan (N1, N2, N3, N4,)  ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ မေလး၊ ထိုင္း        
 6. ၆။ ကိုရီးယား (E.P.S) စာေမးပြဲ   

၁၁၊ စံျပ(၈)လမ္း၊ စံျပရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြၽန္း။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၂၁၀၁၉   

 1. အဂၤလိပ္စကားေျပာ (Special) သီးသန္႔၀ိုင္း 4 Skill
 2. အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ 4 Skill
 3. Tourist Guide Course
 4. ကိုရီးယားစာေမးပြဲ (E.P.S)        
 5. Japan (N1, N2, N3, N4,N5) (အဆင့္ျမင့္)        
 6. ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ မေလး၊ ထိုင္း (E.P.S)

Building 14, Room 601, MICT Park Hlaing.Ph:2305206, 09 792870062   

 1. Human Resource Management (With Practic)   
 2. Buisness Management 
 3. Production Management

တိုက္(၂၄-ေအ)၊ အခန္း(၆၀၂)၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ မဟာၿမိဳင္မွတ္တိုင္အနီး၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၇၁၃၁   

 1. English
 2. Japanese        
 3. Chinese        
 4. Korean

အမွတ္(၅)၊ ပထပ္ႏွင့္တထပ္၊ ေဇယ်ာသီရိ (ICE Berry ေဘးလမ္း၊ လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး၊  ဖုန္း-၅၃၇၂၃၁၊ ၀၉၃၁၀၅၆၅၀၂   

 1. LCCI Level (I and II)
 2. LCCI Level (III)  
 3. MBA, MBF, EMBA, EMPA ၀င္ခြင့္၊ G Math သင္တန္းမ်ား
 4. Computerized Accounting    
 5. Advanced Excel, Business Excel, On Job Trianing