တိုက္ B/8, ေျမညီထပ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ယာ၊ (လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး)၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉၄၂၄၃၁၇၀၁၁၊ ၀၉၄၂၃၈၈၀၅၉၉

 1. သူနာျပဳအကူသင္တန္း
 2. ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား
 3. ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း

တိုက္(၁)၊ အခန္း(၁၈)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံအနီး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၁၀၄၆၊ ၅၀၅၉၆၅

 1. Crash Course in Going Abroad      
 2. Speaking & Grammar    
 3. General English Course (Four Skills)   
 4. IELTS TOEFL      
 5. Spoken English, Interview     
 6. တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အီတလ်ံ၊ ႐ုရွား   

သိမ္ႀကီးေစ်း၊ စီ႐ုံ၊ အေဆာင္(၃)၊ ပထပ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၆၄၂၀

 1. Daily Easy Way English   
 2. Academic or Job English       
 3. Phonetics+Basic+Advanced English Grammar      
 4. IELTS (4 Skills), Intensive, Preparation

အမွတ္(၂၈၁/၂၈၅)၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၁၂၉၆၊ ၀၉ ၄၂၁၁၁၉၇၀၀

 1. ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အကူသင္တန္း   
 2. သူနာျပဳအကူသင္တန္း

အမွတ္(၇၈)၊ ၄လႊာ၊ ၃၇လမ္း(ေအာက္)၊ ေရႊဘဏ္အေနာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၅၀၅၈၇၆၇

 • အမ်ဳိးသမီး၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး
 • ပြဲတတ္၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျမန္မာသတို႔သမီး၀တ္စုံ (Shirt, Skirt, Style Pants)