တိုက္(၂၄-ေအ)၊ အခန္း(၆၀၂)၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ မဟာၿမိဳင္မွတ္တိုင္အနီး၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၇၁၃၁   

 1. English
 2. Japanese        
 3. Chinese        
 4. Korean

အမွတ္(၅)၊ ပထပ္ႏွင့္တထပ္၊ ေဇယ်ာသီရိ (ICE Berry ေဘးလမ္း၊ လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး၊  ဖုန္း-၅၃၇၂၃၁၊ ၀၉၃၁၀၅၆၅၀၂   

 1. LCCI Level (I and II)
 2. LCCI Level (III)  
 3. MBA, MBF, EMBA, EMPA ၀င္ခြင့္၊ G Math သင္တန္းမ်ား
 4. Computerized Accounting    
 5. Advanced Excel, Business Excel, On Job Trianing 

အမွတ္(၂၈၆)၊ က်ဳိကၠဆံလမ္းမႀကီး၊ တာေမြေစ်းေရွ႕မွတ္တိုင္၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၅၀၈၈၅၁၊ ၀၉ ၇၇၃၅၉၉၇၅၁    

 

 1. ဘာသာစုံအဆင့္ျမင့္သင္တန္း
 2. ဘာသာစုံမြမ္းမံအဆင့္ျမင့္သင္တန္း
 3. ဘာသာစုံမြမ္းမံအေျခခံသင္တန္း
 4. ဆံပင္၊ မိတ္ကပ္၊ လက္သည္း ေျခသည္း တစ္ဘာသာခ်င္းသီးသန္႔သင္တန္း

No.1085/B, Ruby Street, 7th West Ward,Tharkayta. Ph:09 420177169, 450775   

 1. 4Lg Skills & Spoken French Home Visit & Intensive Classes  

အမွတ္(၄၀)၊ ပထမထပ္၊ (၉)လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းၾကား၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၀၇၁၆၊ ၀၉ ၇၃၁၉၄၇၆၅

 1. Quantity Survey (QS)   
 2. Reinforced Concrete Design     
 3. Steel Structure Design    
 4. Computer Aided Structure Design (a)ETABS, (b)STAAD Pro (c) SAP 2000      
 5. AutoCAD 2D, 3D, C&S  Working Drawing
 6. Revit  (Architecture & Structure )