• ကေလးမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏွင့္အဂၤလိပ္စာေရး၊ဖတ္၊ ေျပာပုံမွန္သင္တန္းမ်ား
 • တရုတ္စကားေျပာပုံမွန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အင္တာဗ်ဴးအေျပာသီးသန္႔သင္တန္း
 • တရုတ္စာအေျခခံအဆင့္ျမင့္ေရး၊ ဖတ္၊ ေျပာ ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ HSK သံရုံးစာေမးပြဲသင္တန္း
 • English (Basic 4 Skill, Intermediate, Advance & Spoken English Course)
 • ဂ်ပန္စာအေျခခံေရး၊ဖတ္၊ေျပာႏွင့္သံရုံးစာေမးပြဲ N5, N4, N3, N2, N1 သင္တန္း
 • ထိုင္း၊ ကိုရီးယားအေျခခံေရး၊ဖတ္၊ေျပာႏွင့္စကားေျပာသင္တန္းမ်ား

အမွတ္(၁၁၈)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ အေရွ႕ေစ်းေဟာင္းလမ္းအနီး၊ မင္းလမ္းႏွင့္ေစ်းေကြ႕မွတ္တိုုင္ၾကား၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၅၅၅၉၃၇၇၊ ၀၉ ၂၅၃၅၃၆၃၉၃

 • Grammar & Speaking
 • Grammar Advanced
 • IELTS (4 Skills)
 • PET / KET

အမွတ္ (၂၃၆)၊ ၉/ဘီ၊ ရတနာလမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉ ၇၆၅၀၅၀၁၆၇၊ ၀၉ ၉၆၄၆၈၈၄၇၄

 • အဂၤလိပ္ (အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္တန္းခြဲမ်ား၀
 • ဂ်ပန္ (အေျခခံႏွင့္ N5, N4, N3)
 • ကိုရီးယား (အေျခခံႏွင့္ EPS)
 • တရုတ္ (အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တန္းခြဲမ်ား)
 • ထိုင္း (အေျခခံႏွင့္စကားေျပာ)
 • ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္

တိုက္ (၂၁/၂၃)၊ ၃လႊာ၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း (လွည္းတန္း)၊ ABC စတိုးအေပၚထပ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၂၆၃၃၇၄၄၆၂၊ ၀၉ ၃၀၁၉၈၄၃၇

 • Human Resource Management (HRM)
 • Leadership and Personal Development (LPD)
 • Sales & Marketing Management (S&M)
 • Business Management (BM)
 • Professional Project Management (PM)
 • Strategic Organization Management (SOM)

အမွတ္(၃)၊ ၃လႊာ၊ လွည္းတန္း(၃)လမ္း၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေစ်းလမ္းၾကား၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၄၅၀၅၄၁၄၄၄၊ ၀၉ ၂၅၄၉၁၇၃၆၆

၈/ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ တာေမြမီးပြိဳင့္အနီး။ ဖုန္း-၅၄၃၃၈၂၊ ၀၉ ၅၁၅၄၄၇၁

 1. ဒ‘ိုင္နမို၊ ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာသင္တန္း 
 2.  ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္သင္တန္း