အမွတ္(၁၁၈)၊ ၆လႊာ၊ ၂၃လမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၂၇၂၇၊ ၀၉ ၅၁၀၂၀၉၄

  1. LCCI I + II      
  2. LCCI III