အမွတ္(၅)၊ ပထပ္ႏွင့္တထပ္၊ ေဇယ်ာသီရိ (ICE Berry ေဘးလမ္း၊ လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး၊  ဖုန္း-၅၃၇၂၃၁၊ ၀၉၃၁၀၅၆၅၀၂   

 1. LCCI Level (I and II)
 2. LCCI Level (III)  
 3. MBA, MBF, EMBA, EMPA ၀င္ခြင့္၊ G Math သင္တန္းမ်ား
 4. Computerized Accounting    
 5. Advanced Excel, Business Excel, On Job Trianing 

အမွတ္(၁၁၈)၊ ၆လႊာ၊ ၂၃လမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၂၇၂၇၊ ၀၉ ၅၁၀၂၀၉၄

 1. Warehouse Management      
 2. Human Resources Management       
 3. Service Management     
 4. Sales & Marketing Management     
 5. Electrical Control For Machine

အမွတ္(၃)၊ ၃လႊာ၊ လွည္းတန္း(၃)လမ္း၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေစ်းလမ္းၾကား၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၅၄၁၄၄၄၊ ၀၉ ၂၅၄၉၁၇၃၆၆

 1. Human Resource Management (HRM)   
 2. Office Management (OM)    
 3. Sales & Marketing Management (S&M)        
 4. Own Business & Organization Management (OBOM)        
 5. Leadership Management & Personality Development (LMPD)        
 6. Strategic Organization Management (SOM)