ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး (အေရွ႕ျခမ္း)၊ သုခမွတ္တိုင္၊ ေတာင္ဘက္ေပ ၂၀၀ လႈိင္။ ဖုန္း ၀၉ ၄၂၁၁၅၂၈၈၄

 1. Certificate in H.R.M
 2. Certificate in Admin Office Management
 3. Certificate in HRM + Admin + Office Management
 4. Computer Basic & Upper Level
 5. English 4 Skills & Upper Loevel
 6. Manager Course for new generations
 • Human Resource Management (HRM)
 • HR & Admin Management (HR & Admin
 • Sales & Marketing Management (S&M)
 • Business Management (BM)
 • Professional Project Management (PM)
 • Strategic Organization Management (SOM)

အမွတ္(၃)၊ ၃လႊာ၊ လွည္းတန္း(၃)လမ္း၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေစ်းလမ္းၾကား၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၄၅၀၅၄၁၄၄၄၊ ၀၉ ၂၅၄၉၁၇၃၆၆