အမွတ္(၃)၊ ၃လႊာ၊ လွည္းတန္း(၃)လမ္း၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေစ်းလမ္းၾကား၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၅၄၁၄၄၄၊ ၀၉ ၂၅၄၉၁၇၃၆၆

  1. Human Resource Management (HRM)   
  2. Leadership Management and Personal Development (LMPD)
  3. Sales & Marketing Management (S&M)        
  4. Business Management (BM)
  5. Professional Project Management (PM)
  6. General Management (GM)