အမွတ္(၂၈၁/၂၈၅)၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၁၂၉၆၊ ၀၉ ၄၂၁၁၁၉၇၀၀

 1. ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အကူသင္တန္း   
 2. သူနာျပဳအကူသင္တန္း

အမွတ္(၇၈)၊ ၄လႊာ၊ ၃၇လမ္း(ေအာက္)၊ ေရႊဘဏ္အေနာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၅၀၅၈၇၆၇

 • အမ်ဳိးသမီး၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး
 • ပြဲတတ္၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျမန္မာသတို႔သမီး၀တ္စုံ (Shirt, Skirt, Style Pants)

၂၇ လမ္းအထက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Junction City (ေဘးလမ္း) ဖုန္း-၀၉ ၇၈၉၆၀၈၀၀၄၊ ၀၉ ၇၉၅၉၅၉၀၁၈

 1. ပန္းခ်ီႏွင့္ဒီဇိုင္းပညာ
 2. Fashion Illustration, လက္ေရးပိတ္ပန္းခ်ီ၊ Handmade Smocking, ခ်ည္ခင္းပန္းထိုး၊ ဖဲပန္းထိုး၊ Flower Making, စီးကြင့္ႏွင့္ေက်ာက္အလွဆင္၊ ပန္းၾကယ္သီး
 3. Blouse, Skirt, Gown, Shirt Pants, Childs' wear, Coat, ျမန္မာအက်ၤ ီဒီဇိုင္း၊ ျမန္မာပြဲတတ္၀တ္စုံ၊ ထိုင္မသိမ္း၊ ရင္ခံ၊ Wedding dress
 1. သူနာျပဳအကူ+အဂၤလိပ္စာ 4 skills သင္တန္း
 2. သူနာျပဳအကူ + အဂၤလိပ္  4 skills သင္တန္း
 3. ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ + အဂၤလိပ္စာ 4 skills သင္တန္း
 4. ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား (English, Japan)

အမွတ္(၄၉-ဘီ)၊ ပထမထပ္၊ မိုးစႏၵာလမ္း (လွည္းတန္းႏွင့္ စံရိပ္ၿငိမ္မွတ္တိုင္ၾကား)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၉၀၆၄၃၆၉၃

တိုက္ B/8, ေျမညီထပ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ယာ၊ (လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး)၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉၄၂၄၃၁၇၀၁၁၊ ၀၉၄၂၃၈၈၀၅၉၉

 1. သူနာျပဳအကူသင္တန္း
 2. ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား
 3. ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း