အမွတ္(၂၈၆)၊ က်ဳိကၠဆံလမ္းမႀကီး၊ တာေမြေစ်းေရွ႕မွတ္တိုင္၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၅၀၈၈၅၁၊ ၀၉ ၇၇၃၅၉၉၇၅၁    

 

 1. ဘာသာစုံအဆင့္ျမင့္သင္တန္း
 2. ဘာသာစုံမြမ္းမံအဆင့္ျမင့္သင္တန္း
 3. ဘာသာစုံမြမ္းမံအေျခခံသင္တန္း
 4. ဆံပင္၊ မိတ္ကပ္၊ လက္သည္း ေျခသည္း တစ္ဘာသာခ်င္းသီးသန္႔သင္တန္း

အမွတ္(၂၁၅)၊ ပထမထပ္၊ က်ဳိကၠဆံလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ။(ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမွတ္တိုင္ေကြ႕) ဖုန္း ၀၉၇၃၀၄၁၀၅၀၊ ၀၉၇၉၅၄၂၈၆၆၁။

 1. ဆံပင္ညႇပ္သီးသန္႔သင္တန္း
 2. ဘာသာစုံသီးသန္႔သင္တန္း
 3. ဆံထုံးမိတ္ကပ္သင္တန္း
 4. မြမ္းမံသင္တန္း
 5. ေလွ်ာ္၊ ေဆး၊ ေပါင္းတင္၊ စက္ဆြဲ
 6. အေျခခံသင္တန္း

 

အမွတ္(၂၈၁/၂၈၅)၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၁၂၉၆၊ ၀၉ ၄၂၁၁၁၉၇၀၀

 1. ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အကူသင္တန္း   
 2. သူနာျပဳအကူသင္တန္း

အမွတ္(၄၂-ဘီ)၊ ပထမထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းအဆုံးသို႔၊ လွည္းတန္း။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၈၆၁၁၁၊ ၀၉ ၄၃၂၈၈၆၈၁

 1.  ေဆး၀ါးအကူ + လက္ေတြ႕သင္တန္း  
 2. သူနာျပဳအကူ + လက္ေတြ႕သင္တန္း        
 3. Diploma သင္တန္း

အမွတ္(၆၅)၊ ၀ါးတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၁ ၂၃၁၅၈၆၈၊ ၀၉ ၂၅၀၂၉၃၈၃၁

 1. Operation Ticketing Course & Online Reservation System   
 2. Introductory course to Inbound Tour Operation Myanmar