အမွတ္(၅)၊ ပထပ္ႏွင့္တထပ္၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ ICE Berry ေဘးလမ္း၊ လွည္းတန္းမွတ္တုိင္အနီး၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၁ ၅၃၇၂၃၁၊ ၀၉ ၃၁၀၅၆၅၀၂

  1. Computer Basic (ရံုးသံုး)-I office  တစ္ပတ္ (၃)ရက္၊ (၅) ရက္
  2. Auto CAD (2D, 3D), တစ္ပတ္ (၅) ရက္ -Estimade Calculate
  3. Photoshop- Usage တစ္ပတ္ (၂)ရက္၊ အျမန္ (၅) ရက္
  4. အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊တရုတ္၊ တစ္ပတ္ (၂)ရက္၊ (၃)ရက္
  5. ကိုရီးယား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမန္၊ မေလးရွား- တစ္ပတ္ (၃) ရက္၊ အျမန္ (၅)ရက္
  6. ႐ုရွား၊ အာရပီ၊ အီတာလ်ံ၊ ျပင္သစ္-တစ္ပတ္ (၃)ရက္၊ အျမန္ (၅)ရက္
  7.