အမွတ္(၄၀)၊ ပထမထပ္၊ (၉)လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းၾကား၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၀၇၁၆၊ ၀၉ ၇၃၁၉၄၇၆၅

 1. Quantity Survey (QS)   
 2. Reinforced Concrete Design     
 3. Steel Structure Design    
 4. Computer Aided Structure Design (a)ETABS, (b)STAAD Pro (c) SAP 2000      
 5. AutoCAD 2D, 3D, C&S  Working Drawing
 6. Revit  (Architecture & Structure )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၂၁၇၁၇၊ ၀၉ ၅၁၉၇၈၁၇    

 1. အဲယားကြန္းႏွင့္ ေရခဲေသတၱာကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား
 2. အဆင့္ျမင့္ Electrical Controlသင္တန္း
 3. TV, DVD, EVD စက္ျပင္သင္တန္း
 4. အသုံးခ်အီလက္ထေရာနစ္သင္တန္း
 5. PLC (Programmable Logic Controller) သင္တန္း
 6.  ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ အင္ဂ်င္ျပဳျပင္ျခင္းသင္တန္း
 7.  

၈/ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ တာေမြမီးပြိဳင့္အနီး။ ဖုန္း-၅၄၃၃၈၂၊ ၀၉ ၅၁၅၄၄၇၁

 1. ဒ‘ိုင္နမို၊ ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာသင္တန္း 
 2. စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ေနအိမ္၀ါယာရိန္းသင္တန္း       
 3. ေမာ္ေတာ္ကား၀ါယာရိန္းသင္တန္း       
 4.  ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္သင္တန္း