၈/ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ တာေမြမီးပြိဳင့္အနီး။ ဖုန္း-၅၄၃၃၈၂၊ ၀၉ ၅၁၅၄၄၇၁

  1. ဒ‘ိုင္နမို၊ ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာသင္တန္း 
  2.  ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္သင္တန္း