• ကေလးမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏွင့္အဂၤလိပ္စာေရး၊ဖတ္၊ ေျပာပုံမွန္သင္တန္းမ်ား
 • တရုတ္စကားေျပာပုံမွန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အင္တာဗ်ဴးအေျပာသီးသန္႔သင္တန္း
 • တရုတ္စာအေျခခံအဆင့္ျမင့္ေရး၊ ဖတ္၊ ေျပာ ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ HSK သံရုံးစာေမးပြဲသင္တန္း
 • English (Basic 4 Skill, Intermediate, Advance & Spoken English Course)
 • ဂ်ပန္စာအေျခခံေရး၊ဖတ္၊ေျပာႏွင့္သံရုံးစာေမးပြဲ N5, N4, N3, N2, N1 သင္တန္း
 • ထိုင္း၊ ကိုရီးယားအေျခခံေရး၊ဖတ္၊ေျပာႏွင့္စကားေျပာသင္တန္းမ်ား

အမွတ္(၁၁၈)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ အေရွ႕ေစ်းေဟာင္းလမ္းအနီး၊ မင္းလမ္းႏွင့္ေစ်းေကြ႕မွတ္တိုုင္ၾကား၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၅၅၅၉၃၇၇၊ ၀၉ ၂၅၃၅၃၆၃၉၃

 • Grammar & Speaking
 • Grammar Advanced
 • IELTS (4 Skills)
 • PET / KET

အမွတ္ (၂၃၆)၊ ၉/ဘီ၊ ရတနာလမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉ ၇၆၅၀၅၀၁၆၇၊ ၀၉ ၉၆၄၆၈၈၄၇၄

 • အဂၤလိပ္ (အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္တန္းခြဲမ်ား၀
 • ဂ်ပန္ (အေျခခံႏွင့္ N5, N4, N3)
 • ကိုရီးယား (အေျခခံႏွင့္ EPS)
 • တရုတ္ (အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တန္းခြဲမ်ား)
 • ထိုင္း (အေျခခံႏွင့္စကားေျပာ)
 • ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္

တိုက္ (၂၁/၂၃)၊ ၃လႊာ၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း (လွည္းတန္း)၊ ABC စတိုးအေပၚထပ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၂၆၃၃၇၄၄၆၂၊ ၀၉ ၃၀၁၉၈၄၃၇

တိုက္(၁)၊ အခန္း(၁၈)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံအနီး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၁၀၄၆၊ ၅၀၅၉၆၅

 1. Crash Course in Going Abroad      
 2. Speaking & Grammar    
 3. General English Course (Four Skills)   
 4. IELTS TOEFL      
 5. Spoken English, Interview     
 6. တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အီတလ်ံ၊ ႐ုရွား   

သိမ္ႀကီးေစ်း၊ စီ႐ုံ၊ အေဆာင္(၃)၊ ပထပ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၆၄၂၀

 1. Daily Easy Way English   
 2. Academic or Job English       
 3. Phonetics+Basic+Advanced English Grammar      
 4. IELTS (4 Skills), Intensive, Preparation