တိုက္(၂၄-ေအ)၊ အခန္း(၆၀၂)၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ မဟာၿမိဳင္မွတ္တိုင္အနီး၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၇၁၃၁   

 1. English
 2. Japanese        
 3. Chinese        
 4. Korean

No.1085/B, Ruby Street, 7th West Ward,Tharkayta. Ph:09 420177169, 450775   

 1. 4Lg Skills & Spoken French Home Visit & Intensive Classes  

တိုက္(၁)၊ အခန္း(၁၈)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံအနီး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၁၀၄၆၊ ၅၀၅၉၆၅

 1. Crash Course in Going Abroad      
 2. Speaking & Grammar    
 3. General English Course (Four Skills)   
 4. IELTS TOEFL      
 5. Spoken English, Interview     
 6. တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အီတလ်ံ၊ ႐ုရွား   

No.278, (First Floor), Theinbyu Road, စိန္ေပါလ္မွတ္တိုင္။ Tel:299493, 09 780390093

 1. N3 Kanji 
 2. Basic
 3. Inter, Inter - Conver
 4. Intermediate   
 5. Basic, Inter, Pre-Adv (I)

No.111, 2nd Floor, 15 Street, Lanmadaw Tsp. Ph:09 73026940, 09 250641637

 1. Korean (E.P.S 4 skill)   
 2. English (Basic Speaking, 4 Skill)   
 3. Japanese (Basic, Speaking, 4 Skill)    
 4. Chinese (Basic, Speaking, 4 Skill)