အမွတ္(၆)၊ ဒု-ထပ္၊ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ မီးပြိဳင့္အနီး၊ တာေမြ။ ဖုန္း-၅၄၀၇၁၄၊ ၀၉ ၅၁၈၃၆၃၆

 1.  Spoken Chinese (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္စကားေျပာသီးသန္႔)   
 2. English Conversation Class        
 3. Korean (Basic & KLT Exam)      
 4. Malay(လုပ္ငန္းခြင္သုံးစကားေျပာ)
 5. Thai (စီးပြားေရးစကားေျပာ) 
 6. Japanese (Basic to Level -2 )

အမွတ္(၂၈၁/၂၈၅)၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၁၂၉၆၊ ၀၉ ၄၂၁၁၁၉၇၀၀

 1. ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အကူသင္တန္း   
 2. သူနာျပဳအကူသင္တန္း

အမွတ္(၃)၊ ၃လႊာ၊ လွည္းတန္း(၃)လမ္း၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေစ်းလမ္းၾကား၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၅၄၁၄၄၄၊ ၀၉ ၂၅၄၉၁၇၃၆၆

 1. Human Resource Management (HRM)   
 2. Leadership Management and Personal Development (LMPD)
 3. Sales & Marketing Management (S&M)        
 4. Business Management (BM)
 5. Professional Project Management (PM)
 6. General Management (GM)

အမွတ္(၇၈)၊ ၄လႊာ၊ ၃၇လမ္း(ေအာက္)၊ ေရႊဘဏ္အေနာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၅၀၅၈၇၆၇

 • အမ်ဳိးသမီး၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး
 • ပြဲတတ္၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျမန္မာသတို႔သမီး၀တ္စုံ (Shirt, Skirt, Style Pants)

တိုက္ B/8, ေျမညီထပ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ယာ၊ (လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး)၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉၄၂၄၃၁၇၀၁၁၊ ၀၉၄၂၃၈၈၀၅၉၉

 1. သူနာျပဳအကူသင္တန္း
 2. ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား
 3. ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း