တိုက္(၁)၊ အခန္း(၁၈)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံအနီး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၁၀၄၆၊ ၅၀၅၉၆၅

 1. Crash Course in Going Abroad      
 2. Speaking & Grammar    
 3. General English Course (Four Skills)   
 4. IELTS TOEFL      
 5. Spoken English, Interview     
 6. တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အီတလ်ံ၊ ႐ုရွား   

သိမ္ႀကီးေစ်း၊ စီ႐ုံ၊ အေဆာင္(၃)၊ ပထပ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၆၄၂၀

 1. Daily Easy Way English   
 2. Academic or Job English       
 3. Phonetics+Basic+Advanced English Grammar      
 4. IELTS (4 Skills), Intensive, Preparation

ဧရာလမ္း (၂၀)၊ North Okkalapa

 1. English, Japan, Korea, Thai (4Skills), Levels, Subjects,EPS,Topik,Net Test
 2. ၅၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀တကၠသိုလ္သင္႐ိုး English ပုံမွန္တန္းခြဲ၊ ပညာဒါန၊ လျပတ္၊ရက္တို
 3. ဘာသာျပန္^စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈ
 4. Language For Foreigners

အမွတ္(၆)၊ ဒု-ထပ္၊ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ မီးပြိဳင့္အနီး၊ တာေမြ။ ဖုန္း-၅၄၀၇၁၄၊ ၀၉ ၅၁၈၃၆၃၆

 1.  Spoken Chinese (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္စကားေျပာသီးသန္႔)   
 2. English Conversation Class        
 3. Korean (Basic & KLT Exam)      
 4. Malay(လုပ္ငန္းခြင္သုံးစကားေျပာ)
 5. Thai (စီးပြားေရးစကားေျပာ) 
 6. Japanese (Basic to Level -2 )

အမွတ္(၂၈၁/၂၈၅)၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၁၂၉၆၊ ၀၉ ၄၂၁၁၁၉၇၀၀

 1. ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အကူသင္တန္း   
 2. သူနာျပဳအကူသင္တန္း