အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၂၁၇၁၇၊ ၀၉ ၅၁၉၇၈၁၇    

 1. အဲယားကြန္းႏွင့္ ေရခဲေသတၱာကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား
 2. အဆင့္ျမင့္ Electrical Controlသင္တန္း
 3. TV, DVD, EVD စက္ျပင္သင္တန္း
 4. အသုံးခ်အီလက္ထေရာနစ္သင္တန္း
 5. PLC (Programmable Logic Controller) သင္တန္း
 6.  ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ အင္ဂ်င္ျပဳျပင္ျခင္းသင္တန္း
 7.  

အမွတ္(၅)၊ ပထပ္ႏွင့္တထပ္၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ ICE Berry ေဘးလမ္း၊ လွည္းတန္းမွတ္တုိင္အနီး၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၁ ၅၃၇၂၃၁၊ ၀၉ ၃၁၀၅၆၅၀၂

 1. Computer Basic (ရံုးသံုး)-I office  တစ္ပတ္ (၃)ရက္၊ (၅) ရက္
 2. Auto CAD (2D, 3D), တစ္ပတ္ (၅) ရက္ -Estimade Calculate
 3. Photoshop- Usage တစ္ပတ္ (၂)ရက္၊ အျမန္ (၅) ရက္
 4. အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊တရုတ္၊ တစ္ပတ္ (၂)ရက္၊ (၃)ရက္
 5. ကိုရီးယား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမန္၊ မေလးရွား- တစ္ပတ္ (၃) ရက္၊ အျမန္ (၅)ရက္
 6. ႐ုရွား၊ အာရပီ၊ အီတာလ်ံ၊ ျပင္သစ္-တစ္ပတ္ (၃)ရက္၊ အျမန္ (၅)ရက္
 7.  

အမွတ္(၂၁၅)၊ ပထမထပ္၊ က်ဳိကၠဆံလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ။(ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမွတ္တိုင္ေကြ႕) ဖုန္း ၀၉၇၃၀၄၁၀၅၀၊ ၀၉၇၉၅၄၂၈၆၆၁။

 1. ဆံပင္ညႇပ္သီးသန္႔သင္တန္း
 2. ဘာသာစုံသီးသန္႔သင္တန္း
 3. ဆံထုံးမိတ္ကပ္သင္တန္း
 4. မြမ္းမံသင္တန္း
 5. ေလွ်ာ္၊ ေဆး၊ ေပါင္းတင္၊ စက္ဆြဲ
 6. အေျခခံသင္တန္း

 

တိုက္(၁)၊ အခန္း(၁၈)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံအနီး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၁၀၄၆၊ ၅၀၅၉၆၅

 1. Crash Course in Going Abroad      
 2. Speaking & Grammar    
 3. General English Course (Four Skills)   
 4. IELTS TOEFL      
 5. Spoken English, Interview     
 6. တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အီတလ်ံ၊ ႐ုရွား   

No.278, (First Floor), Theinbyu Road, စိန္ေပါလ္မွတ္တိုင္။ Tel:299493, 09 780390093

 1. N3 Kanji 
 2. Basic
 3. Inter, Inter - Conver
 4. Intermediate   
 5. Basic, Inter, Pre-Adv (I)